naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina.
naar activieitenkalender

Activiteiten: klik op kalender.
Klik op de teksten in linker- en rechterkolom voor toelichting.

Wat doen wij?

Eucharistievieringen (tijden en intenties: klik hier)
Liturgie
Wij geloven in een 'blijde boodschap'. Dat God mensen gelukkig wil maken. En dat dit voor alle mensen zo is. We willen dat dan ook bij onszelf levendig houden en aan anderen doorgeven. Graag willen we het samen met anderen vieren. Al doende elkaar tekens van hoop, van bemoediging, van goede wil aanreiken. We willen uitspreken wat ons gaande houdt, en daar uitdrukking aan geven met muziek, met gebaren naar elkaar toe.

Eucharistie
Dit is de meest voorkomende vorm van liturgie. Ieder weekend en op sommige weekdagen staan we stil bij de woorden en daden van Jezus van Nazareth, bij de verhalen van en over Hem. Zijn woorden spreken over een wereld van vrede voor allen, als we het aandurven te delen van wie we zijn en van wat we hebben aan bezit en mogelijkheden. Desnoods ook te delen van onze onmacht en onze spijt te betuigen naar elkaar toe. Naar God toe.
Dit doen we, als we het Brood durven delen als teken van onze open handen; gevende handen en ontvangende handen. En zo zijn we een getuigenis van ons geloven, dat God tastbaar en voelbaar onder ons is.

 

Kinderen
Dopen
Als u een kind wilt laten dopen neem dan ruim op tijd contact op met de pastorie. Er vinden dan enige gesprekken plaats en dan kunnen meteen nadere afspraken gemaakt worden. Bekijk vooraf ook onderstaande documenten.

Downloads (MS Word-documenten):
- Invulformulier doopgegevens | 27 kB
- Voorbeeld doopboekje bij doop van een jongetje | 60 kB
- Voorbeeld doopboekje bij doop van een meisje | 68 kB

Contactformulier

Eerste communie
Ieder jaar opnieuw vieren ouders in onze parochie, dat hun kinderen van zeven, acht jaar zo groot zijn geworden, dat ze in het vervolg met de volwassenen in de kerk kunnen gaan meedoen.
'De communie doen' is geen vanzelfsprekende zaak meer. Er is een aantal 'werkmorgens' van kinderen met hun ouders. Dit alles gebeurt dus buiten de schooluren. Van de ouders wordt verwacht dat zij het feest mede vormgeven. De parochie zoekt naar mogelijkheden om kinderen en hun ouders nog een aantal keren bij elkaar te brengen.
Meer info - contactformulier

Vormsel
Kinderen, die het basisonderwijs verlaten en een nieuwe stap maken naar een andere school, een stap ook in de richting van volwassenheid, krijgen de gelegenheid het sacrament van het Vormsel te ontvangen.
Ook dat is geen vanzelfsprekende keuze meer. In een aantal bijeenkomsten voor ouders en hun kinderen staan we stil bij de zin en de betekenis van deze keuze.
Meer info - contactformulier

 

Trouwen in de kerk
Wilt U uw huwelijk kerkelijk laten inzegenen, neem dan ruim op tijd contact op met de pastorie. Er vinden dan enige gesprekken plaats en dan kunnen meteen nadere afspraken gemaakt worden. In onderstaand document kunt U een keuze maken uit teksten en liederen bij een huwelijksviering

Download (MS Word document):
- Orde van dienst bij een huwelijksviering | 184 kB

Meer info - contactformulier

 

Ziekte en overlijden
Ziekencommunie
Mensen - vaak ouderen - die niet meer de weg naar de kerk kunnen maken, worden in de gelegenheid gesteld de communicatie met de parochiegemeenschap in stand te houden door het ontvangen van het Brood van de Heer.
Dat kan desgewenst maandelijks gebeuren. Een goede gelegenheid daartoe is de eerste vrijdag van de maand. Na een kort gebed overhandigt de pastor of een parochiaan de hostie en blijft even in gebed verenigd met de zieke of bejaarde.

Sacrament der zieken
Is iemand ernstig ziek, dan kan het heel goed zijn om het sacrament van de zieken te ontvangen. Het bewust stil staan bij de situatie kan een grote steun zijn. Zo ook de gestelde tekens. Van nogal wat zieken hoor je achteraf, dat het hen goed heeft gedaan.
Benader zo mogelijk bijtijds de pastor. Wacht niet tot het laatste moment; de communicatie wordt er meestal niet gemakkelijker op.
Meer info - contactformulier

Avondwake
De avond voor de uitvaart willen we als parochie, samen met de direct betrokkenen stilstaan bij wat ons overkomen is; willen we woorden proberen te vinden voor ons verdriet.
Als teken van ons geloven in 'overleven' door de dood heen, kunnen familieleden een kruisje bevestigen in de gedachtenishoek, 'opdat de naam ons bijblijft'. Later wordt de naam bijgeschreven in het gedachtenisboek.
In de Mariakapel bestaat de mogelijkheid de naam van de overledene meer permanent een plaats te geven door het laten bevestigen van een koperen naamplaatje. U krijgt daar te zijner tijd informatie over.

Uitvaart
Heeft u de zorg voor de uitvaart van een dierbare, neem dan zo snel mogelijk contact op met de pastorie en met de begrafenisondernemer.
Indien u dat wenst, gaat iemand namens de parochie na de uitvaartdienst mee, zowel naar het kerkhof als naar het crematorium, om de laatste gebeden uit te spreken.
Ook bestaat de mogelijkheid in het crematorium een eenvoudige woorddienst te houden.

Download: (MS Word document)
- Keuze lezingen bij uitvaart | 55 kB

Begraafplaats Oostermaas
De begraafplaats is iedere dag geopend:
In de zomer, van Pasen tot Allerheiligen:
* van 08u00 tot 19u30, op zon- en weekdagen
In de winter, Allerheiligen tot Pasen:
* van 09u00 tot 16u00, op zon- en weekdagen
De mogelijkheid bestaat om een urn op het kerkhof te plaatsen.
Kantoor kerkhof:
Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht.
Medewerker is Mw. Phil Przybylak-Lemeer
Openingstijden kantoor:
ma - di  - vr: van 10u00 tot 14u00
woensdag van 13u30 tot 17u30
Informatie over het kerkhof: tel.: 043 3625278, bij geen gehoor 06 83530682
E-mail: begraafplaats.oostermaas@kpnmail.nl

 

Missie
Veel mensen denken bij woorden als 'missie' en 'missionaris' aan landen ver weg. En inderdaad, onze moderne wereld houdt niet op achter Bemelen. We zijn steeds gemakkelijker in staat om te communiceren met mensen aan de andere kant van de wereld. En daarmee zijn we ook voor een deel verantwoordelijk voor elkaar. Zeker als we zien wat in het verleden door 'het Westen' in de zuidelijke en oosterse landen aangericht is.

 

Wat kunt u doen?

Meewerken aan Eucharistievieringen
Lectoren (en lectrices)
De woorddienst van de eucharistie geeft de mensen de gelegenheid te luisteren naar de ervaringen van mensen vroeger. Hoe ze geloofden en voelden, dat God met hen was. Of ... juist niet. De lectoren en lectrices lezen deze verhalen voor en spreken voorbeden uit.
Meer info - contactformulier

Misdienaars
Dit zijn jongens en meisjes die de voorganger helpen bij de vieringen.
Meer info - contactformulier

Collectanten
Er is een aantal parochianen, dat tijdens de diensten geld ophaalt voor het onderhoud van de kerk en voor de organisatie van de parochie.
Meer info - contactformulier

Koren
Het gemengd koor St. Theresia bestaat uit een twintigtal mannen en vrouwen, die graag zingen en hun krachten en gaven inzetten bij de verzorging van de viering van de gemeenschap. Het koor repeteert op dinsdagavond onder leiding van een professionele organist/koorleider. Het koor werkt vast mee aan de vieringen op zondagochtend in de Lourdeskerk. Een aantal koorleden verzorgt ook de zang bij uitvaarten en huwelijkssluitingen.
Meer info - contact Theresiakoor

Ook is er een zaterdagavondkoor van vrijwillig(st)ers, die op zaterdagavond het zingen in de kerk ondersteunt en mede de liturgie vormgeeft.
Contactformulier 

Lid worden van de Gebedsdienstgroep
Van de ene kant merken we dat het aantal priesters/voorgangers afneemt, van de andere kant komen er steeds meer mensen, die verantwoordelijkheid voor het werk in de kerk willen meedragen. Van daaruit is een groep ontstaan, die zich tot taak heeft gesteld om maandelijks een gebeds- en communieviering te verzorgen. Ook bereidt de groep zich voor om in de weekends of bij een begrafenis in de dienst (mee) voor te gaan, als dat gewenst wordt.
Meer info - contact Gebedsdienstgroep


Lid worden van de Bijbelgroep (Bijbellezen)
Iedere maandagmiddag komt er een groepje mensen bij elkaar om eens rustig naar bijbelteksten te kijken. Wat staat er eigenlijk? Maar ook, wat staat er niet! Hoe hebben mensen vroeger dat verstaan en wat kan het voor mij betekenen? Verhalen en ervaringen van mensen vroeger kunnen ons helpen op ons eigen verhaal te komen. (Vooraf krijgt u informatie.)
Meer info - contact Bijbelgroep


Helpen bij het kerkonderhoud
Koster
De parochie kent geen betaalde koster. Meerdere mensen bieden hun diensten aan om voor en tijdens de vieringen zaken te verzorgen. Het vraagt nogal wat, om heel attent te zijn en te blijven op vaak kleine, maar belangrijke zaken, opdat mensen zich thuis voelen.
Meer info - contact kerkonderhoud

Interieurverzorging
Dit gebeurt door vrijwillig(st)ers, die regelmatig zorg dragen voor het schoonhouden van de beide kerkgebouwen in onze parochie. Daarnaast werken er ook professionele mensen.
Het zijn vooral de 'kleine' dingen, die veel attente zorg vragen.
Meer info - contact Interieurverzorging

Klussengroep
Enkele heren stellen zich regelmatig beschikbaar om karweitjes op te knappen aan de kerkgebouwen. Daar hoort ook bij het opstellen van de kerststal, het ophangen van de adventskrans of hongerdoek. Ook het inrichten van de Emmauskapel in de Lourdeskerk is door vrijwilligers tot stand gebracht.
Meer info - contact Klussengroep

Siergroep
Gelukkig zijn er enkele dames en heren, die zich tot taak hebben gesteld, om de bloemversiering in de kerkgebouwen te verzorgen. Dit vraagt regelmatig om de nodige zorg, toewijding, creativiteit en ook om een zeker artistiek gevoel.
Meer info - contact Siergroep

 

Bijdragen aan de gemeenschapsopbouw
Pastoraatsgroep
Voor het pastorale beleid van alledag komen de pastoor en de pastorale werker van de parochie en enige andere personen regelmatig bij elkaar. Allen proberen goede contacten te onderhouden met de buurt en de wijk. Ook proberen ze te zien wat er aan vragen en verwachtingen leeft. In het algemeen: de groep wil de pastorale zorg in de parochie stimuleren en gaande houden voor het geluk van mensen.
(Vaak gebeurt het door mensen bij elkaar te brengen en te overleggen, soms door voorstellen te doen en iets nieuws te beginnen en een enkele keer door naar wegen te zoeken om hulp te bieden.)
Meer info - contact Pastorie 043 363 4348


 

 


Wat kunt u doen?

Meewerken aan Eucharistievieringen:
Lectoren en lectrices
Misdienaars
Collectanten
Koren

Lid worden van de gebedsdienstgroep
Info en contactformulier
Lid worden van de bijbelgroep
Info en contactformulier
Helpen bij het kerkonderhoud:
Koster
Interieurverzorging
Klussengroep
Siergroep

Bijdragen aan de gemeenschapsopbouw:
• Pastoraats- of overleggroep